Luật - QUYẾT ĐỊNH
QUYẾT ĐỊNH hệ số điều chỉnh giá đất đối với đường 5,5m chưa đặt tên nối ra đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà
        

   ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:   1721  /QĐ-UBND


Đà Nẵng, ngày  26   tháng 3    năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất đối với đường 5,5m chưa đặt tên nối ra đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng đẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố tại Công văn số 27/HĐTĐGĐ ngày 04 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất đối với đường 5,5m chưa đặt tên nối ra đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà theo mặt bằng Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND thành phố để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai: hệ số 1,0.

Điều 2. UBND quận Sơn Trà, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, Cục thuế thành phố thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các hộ gia đình, cá nhân có liên quan và thực hiện thu, nộp các khoản nghĩa vụ tài chính vào ngân sách theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà và Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố căn cứ Quyết định này thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Chi cục Thuế Q. Sơn Trà;

- VP đăng ký đất đai tp ĐN tại Q. Sơn Trà;

- Lưu: VT, KTTH.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Hồ Kỳ Minh