Luật - QUYẾT ĐỊNH
QUYẾT ĐỊNH 46-2016 VỀ GIÁ ĐẤT ĐÀ NẴNG 2017
        

(Xin xem toàn bộ nội dung về giá đất tại mục download văn bản của file này)